(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

Компютърна анимация

Дневна форма на обучение

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалност “Компютърна анимация”, професия „Компютърен аниматор” се състои в рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 2 юли 2019 г. от 8.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на средния успех, получен от конкурсния изпит с точност до 0,01.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ на 2 юли 2019 г. в 7.30 часа като носят лична карта, входящ номер, моливи и гума (по желание - подложка).

Документи за кандидатстване:

Родителите (настойниците/попечителите) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:
  1. Заявление по образец (осигурява се от НПГПФ).
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование.

В случай че учениците към датата на подаване на заявлението не са получили документ за завършен клас/степен на образование, те представят служебна бележка, удостоверяваща посочените обстоятелства.

  1. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.

Специалности

Актуална информация

24.05.2020
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Подробности
18.05.2020
Прием на ученици за учебната 2020/2021 година

Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2020/2021 г. ще се приемат от 15 юни 2020 г. до 29 юни 2020 г. Подаването на документите се извършва по електронен път. По изключение, при невъзможност за електронно подаване, документи ще се приемат от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г. в канцеларията на училището от […]

Подробности
19.04.2020
Честито Възкресение Христово!
Подробности
npgpf@abv.bg
(c) 2020 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram