(02) 858-21-80
(02) 858-90-86
npgpf@abv.bg

СВОБОДНИ МЕСТА:

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ – 5

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА – 4

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – 6

ФОТОГРАФИЯ – 12

ПОЛИГРАФИЯ – 2

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ – 3

Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2021/2022 г. са обявени и в сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Можете да получите информация и на телефоните на НПГПФ в работните дни: 028582180, 028589086, 028582160.

ПОЛИГРАФИЯ

ФОТОГРАФИЯ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

Необходими документи за записване:

 1. Заявление по образец - осигурява се от училището.
 2. Свидетелство за завършено основно образование - оригинал.
 3. Медицинско свидетелство – оригинал (с данни за цветоусещане).
 4. Удостоверение за раждане - оригинал само за сверяване.
 5. Лична карта на родител – за сверяване на място.
 6. Актуални лични снимки - 3 броя.

Записване на приетите ученици на първо класиране: от 14.07.2021 г. до 19.07.2021 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Броят на приетите ученици е съгласно утвърдения държавен план-прием (до червената линия в съответния файл).

Кандидатите за специалностите полиграфия и библиотекознание се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по български език и литература.

Кандидатите за специалностите фотографияграфичен дизайн, компютърна графика и компютърна анимация се класират въз основа на бал, който се образува от оценката от изпита по рисуване.

Класирането на кандидатите се извършва по специалности в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити.

Когато кандидатите са посочили повече от една специалност, приемът се извършва в зависимост от последователността на посочените желания и успеха.

Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие, че е положил изпит за съответната специалност и е получил оценка най-малко 3.00.

Успехът на кандидатите от конкурсните изпити се определя от комисии. Оценките на комисиите са окончателни. Преразглеждане не се допуска.

В класирането участват само кандидати, които на приемните изпити са показали среден успех не по-нисък от 3,00.

Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. на Националната професионална гимназия по поли­графия и фотография, както следва:

за специалност „Полиграфия“ - 13 ученици

за специалност „Библиотекознание“ - 13 ученици

за специалност „Компютърна анимация“ - 13 ученици

за специалност „Компютърна графика“ - 13 ученици

за специалност „Графичен дизайн“ - 26 ученици

за специалност „Фотография“ - 26 ученици

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ, проведен на 06.07.2021 г., може да видите ТУК

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, проведен на 08.07.2021 г., може да видите ТУК

Резултатите от класирането на кандидатите за учебната 2021/2022 г. ще бъдат обявени не по-късно от 15 юли 2021 г.

ПРИЕМНИЯТ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 6 юли 2021 г. в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, както следва:

ДО ВХОДЯЩ № 650  – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 08.00 часа

ОТ ВХОДЯЩ № 651 до края – НАЧАЛО НА ИЗПИТА 14.00 часа

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта, или ученическа книжка), входящ номер,  пълна гама черни моливи за рисуване, твърда гума, хлебна гума, подложка, маска, прозрачен плик за личните вещи.


Приемният изпит по български език и литература ще се проведе на 8 юли 2021 г. от 9.00 часа в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Кандидатите трябва да се явят в НПГПФ 45 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност (лична карта или лична ученическа карта, или ученическа книжка), входящ номер, две химикалки с еднакъв син цвят, маска, прозрачен плик за личните вещи.


НПГПФ пожелава успех на всички кандидати!


Документи за кандидатстване в НПГПФ след седми клас за учебната 2021/2022 г. ще се приемат от 17 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г.

Форма за прием (ще бъде активна от 17 до 30 юни 2021 г.).

Подаването на документите се извършва по електронен път.

По изключение, при невъзможност за електронно подаване, документи ще се приемат от 21.06.2021 г. до 25.06.2021 г. в канцеларията на училището от 09.00 ч. до 16.00 ч., при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Родителите (настойниците/попечителите) на кандидатите подават до директора на НПГПФ следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в VII клас през учебната 2020/2021 година.
 3. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние.

Забележка: Медицинското свидетелство трябва да е издадено от общопрактикуващия лекар на ученика и да включва допълнителна информация за цветоусещане.

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалностите Фотография, Графичен дизайн, Компютърна графика, Компютърна анимация се състои в рисуване на група обемни тела по натура.

Изпълнението е с черен материал по избор на кандидата. Размерът на рисувателния лист е 35/50 см и се осигурява от училището. Времето за изпълнение е 6 (шест) учебни часа.

Приемният изпит по рисуване ще се проведе на 6 юли 2021 г. в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Забележка: Ако броят на кандидатите не позволява да се спазват противоепидемичните мерки, приемният изпит ще се проведе на две смени (сутрин и следобед), като информацията за точния час за провеждане на изпита ще бъде обявена до 3 юли 2021 г.

Приемният изпит на кандидатите за дневна форма на обучение за специалностите Полиграфия, Библиотекознание е по български език и литература – редактиране на непознат текст.

Приемният изпит по български език ще се проведе на 8 юли 2021 г. в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография.

Приемният изпит е писмен, анонимен, с продължителност 4 (четири) астрономически часа.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2021/2022 г.

специалност „Полиграфия“ – 13 ученици

специалност „Библиотекознание“ – 13 ученици

специалност „Компютърна анимация“ – 13 ученици

специалност „Компютърна графика“ – 13 ученици

специалност „Графичен дизайн“ – 26 ученици

специалност „Фотография“ – 26 ученици

На добър час през новата учебна година!

Скъпи осмокласници, добре дошли в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография!

Ще ви очакваме в 9.30 ч. на 15.09.2020 г.

 • VIIIа клас: специалности „Полиграфия“ и „Компютърна графика“
 • VIIIб клас: специалности „Компютърна анимация“ и „Библиотекознание”
 • VIIIв клас: специалност „Графичен дизайн“
 • VIIIг клас: специалност „Фотография“

Учениците от XII клас следва да се яват в 10.00 ч. в двора на училището.

Тържествено откриване на учебната 2020/2021 година: 15.09.2020 г., 10.30 ч., НПГПФ.

Учениците от IX, X, XI клас ще получат указания и график от класните ръководители.

Успешна и ползотворна учебна година!

 

Намерете ни и във фейсбук

www.facebook.com/npgpf.npgpf/

npgpf@abv.bg
(c) 2021 Всички права запазени :: НПГПФ

Поддръжка и дизайн от Паком

homephoneenvelopebank linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram